HADAS SHEINFELD

כל מה שתוייג תחת: סדר עדיפויות

יש קטע שמפתיע אותי כל פעם שאני פותחת הרשמה למחזור חדש של הגילדה - העובדה שאנשים נרשמים ברגע האחרון. בכל מחזור,...